• Wstęp deklaracji

   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://synergia.librus.pl Link otworzy się w nowej karcie.

   Data publikacji i aktualizacji

   Data publikacji strony internetowej: 2015-12-08. 

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28.

    

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Nie jest możliwe potwierdzenie, że wszystkie udostępniane dla rodziców, opiekunów i uczniów pliki poprzez moduły: Wiadomości, Zadania domowe, Zaplanowane lekcje, Zrealizowane lekcje oraz Pliki szkoły są dostosowane do wymogów. jakie stawia ustawa.

   Link otworzy się w nowej karcie

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-10-17.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jerzy Sitko, g2kolbuszowa@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172270290. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem:  https://www.rpo.gov.pl/ Link otworzy się w nowej karcie.

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa Budynek umiejscowiony jest pomiędzy ulicą Obrońców Pokoju i ulicą Szopena. Do budynku prowadzą cztery wejścia oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4. Wejście nr 1 - wejście główne od ulicy Obrońców Pokoju posiada podjazd. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do dalszych części budynku prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Brak jest informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Najbliższe miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych jest umiejscowione po drugiej stronie ulicy Obrońców Pokoju przy Urzędzie Miejskim. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

   Aplikacje mobilne

   Brak.

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
    • g2kolbuszowa@poczta.onet.pl, rekrutacja@sp2.kolbuszowa.pl
    • (17) 2270290,
    • ul. Obrońców Pokoju 46 36-100 Kolbuszowa Poland
    • Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
   • Logowanie