• Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań statutowych szkoły

   Tożsamość Administratora

   Administratorem podanych danych jest:

   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
   reprezentowana przez Dyrektora Jerzego Sitkę

   Dana kontaktowe Administratora

   Z Dyrektorem Szkoły Jerzym Sitko można się skontaktować pod numerem telefonu 17 2270290, na adres e-mail szkoły g2kolbuszowa@poczta.onet.pl lub w siedzibie Administratora.

   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

   Sylwia Blat - Inspektor Ochrony Danych (IOD), adres e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
   nr tel. 17 2270 280.

   Cele przetwarzania i podstawa prawna

   Dane są przetwarzane zgodnie z prawem oświatowym, z: ustawą o systemie oświaty , ustawą o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółem aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły, celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej.

   Odbiorcy danych

   1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   2. inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

   Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

   Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.

   Okres przechowywania danych

   Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania.

   Prawa podmiotów danych

   Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, (ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

   Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne.

   Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
   • g2kolbuszowa@poczta.onet.pl, rekrutacja@sp2.kolbuszowa.pl
   • (17) 2270290,
   • ul. Obrońców Pokoju 46 36-100 Kolbuszowa Poland
   • Sylwia Blat tel.:(17) 2270280 e-mail: iod@zo.kolbuszowa.pl
  • Logowanie